One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Tommy Likati Leliligovu

Beyicanjwe ngelulwimi lweXitsonga

Yasekelwa ngu
Sharp Shoot

Tommy bekulikati lelivilapha kutingela. Umndeni wakaManala wavakasha. Wasala wadla kudla konkhe lebekukhona. Wakhuluphala kakhulu.

  • Ibhalwe nguDr M.D. Ndove
  • Imifanekiso yentiwe nguAdri le Roux
  • Imidwebo yentiwe nguJeanne Fleming
  • Ihlelwe nguAlison Ziki