One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Silwane Lesihle Kunato Tonkhe

Beyicanjwe ngelulwimi lweTshivenda

Yasekelwa ngu
Limpopo Faces

Lidvuba licabanga kutsi lihle kunato tonkhe tilwane. Ingabe kutawentekani nangabe Lunwabu lungenela umncintiswano wabolobuhle?

  • Ibhalwe nguHulisani Olga Tshisevhe
  • Imifanekiso yentiwe nguImile Wepener
  • Imidwebo yentiwe nguLouisa Pieters
  • Ihlelwe nguJocelyn Newmarch