One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Lusuku LwaNomsa Lwekucala

Beyicanjwe ngelulwimi lweTshivenda

Yasekelwa ngu
Limpopo Faces

Nomsa ulujabulele kakhulu lusuku lwakhe lwekucala esikolweni. Kepha-ke kuhlangana kwakhe naNorman, kumfundzise sifundvo sekucala ngendlela lengakalindzeleki imphela!

  • Ibhalwe nguNomsa Tshililo
  • Imifanekiso yentiwe nguAimee Ayres
  • Imidwebo yentiwe nguTshebetso Ditabo
  • Ihlelwe nguFiona Wallace