One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Iqhinga likaLungutani

Ekuqaleni ibibhalwe kwiXitsonga

Ixhaswe ngu
Sharp Shoot

ULungutani notata wakhe bakhathazekile. Iimfene ziza ebusuku zitye zitshabalalise izityalo zombona. Ingaba bakuze bakwazi ukwenza ziyiyeke le nto ezi mfene?

  • Ibhalwe nguLangutani Christopher Makhubele
  • Umzekeliso nguStephen Wallace
  • Uyilo nguCaitlin Sloane
  • Ihlelwe nguAlison Ziki