One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Maano a Lavhelesani

Muṅwali wa mathomo ndi Xitsonga

Yo tikedzwa nga
Sharp Shoot

Lavhelesani na khotsi awe vho ḓaḓa. Mapfene a ḓa vhusiku tsimuni yavho u ḽa mavhele.

  • Muṅwali ndi Langutani Christopher Makhubele
  • Yo olwa nga Stephen Wallace
  • Yo dzudzanywa nga Caitlin Sloane
  • Yo ṱolwa nga Alison Ziki