One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Mabhacelana

Beyicanjwe ngelulwimi lweXitsonga

Yasekelwa ngu
Sharp Shoot

Likati alijabuli ngobe sonkhe sikhatsi nangabe kudlalwa mabhacelana Ligundvwane alehlulwa. Kepha ngalelinye lilanga Likati leta nelicebo lelihlakaniphile.

  • Ibhalwe nguMunene Baadjie
  • Imifanekiso yentiwe nguJoseph Somwe
  • Imidwebo yentiwe nguJess Jardim-Wedephol
  • Ihlelwe nguAnna Stroud