One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

UTomi ikati ebawayo

Ekuqaleni ibibhalwe kwiXitsonga

Ixhaswe ngu
Sharp Shoot

UTomi uphila kukutya iimbuphu zokutya azifumana kusapho lwakwaManala. Xa usapho lwakwaManala lusiya eholideyini, uza kuphila njani bethu uTomi?

  • Ibhalwe nguDr M.D. Ndove
  • Umzekeliso nguAdri le Roux
  • Uyilo nguJeanne Fleming
  • Ihlelwe nguAlison Ziki