One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Emagundvwane Lamabili Lagangako

Beyicanjwe ngelulwimi lweSiswati

Yasekelwa ngu
Abantwana Publishing

Emagundvwane lamabili lamancane kute lakutsandza kwedlula kungena etinkhingeni. Ingabe atawentani futsi?

  • Ibhalwe nguThembekile Felicia Malibe
  • Imifanekiso yentiwe nguGerda Smit
  • Imidwebo yentiwe nguJennifer Jacobs
  • Ihlelwe nguJocelyn Newmarch