One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Isuthikesi

Ibhalwe okokuqala nguIsiZulu

Isekelwa yi/ngu
Indwa Publishers

Umncintiswano wokusina sewusondele. ULwazi ukhathazekile ngoba ngeke abe nayo imvunulo azoyibhinca. Ngosizo aluthole kuGogo kanye noMkhulu, kungenzeka akuthole konke akufunayo?

  • Ibhalwe nguMbongeni Nzimande
  • Umdwebi nguElizabeth Pulles
  • Umklami nguLeona Ingram, Karma Bosman and Riaan Coetzee
  • Ihlelwe nguKatherine Hofmeyr