One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Phukha yo Nakesaho

Muṅwali wa mathomo ndi Tshivenda

Yo tikedzwa nga
Limpopo Faces

Mbiḓi i humbula uri ndi yone phukha yo nakesaho. Hu ḓo bvelela mini musi Luaviavi lu tshi dzhenela Muṱaṱisano wa Vhonyalunako?

  • Muṅwali ndi Hulisani Olga Tshisevhe
  • Yo olwa nga Imile Wepener
  • Yo dzudzanywa nga Louisa Pieters
  • Yo ṱolwa nga Jocelyn Newmarch