One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Isilwana Esihle Khulu

Ithome yatlolwa nguTshivenda

Irhelejwe ngu
Limpopo Faces

IDube licabanga kobana ngilo elihle khulu kinazo zoke iinlwana. Kodwana kuzokwenzeka ini lokha iNwabu lingenele iPhaliswano eliKhulu naboNobuhle?

  • Itlolwe nguHulisani Olga Tshisevhe
  • Iinthombe nguImile Wepener
  • Ihlotjiswe nguLouisa Pieters
  • Ihlolwe nguJocelyn Newmarch