One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Umdolofiya Lonesitunge

Beyicanjwe ngelulwimi lweXitsonga

Yasekelwa ngu
Sharp Shoot

Kute sihlahla lesifuna kudlala nesihlahla semdolofiya. Nje umdolofiya utamtfola umngani?

  • Ibhalwe nguNghamula Maluleke
  • Imifanekiso yentiwe nguSubi Bosa
  • Imidwebo yentiwe nguAimee Ayres
  • Ihlelwe nguJocelyn Newmarch