One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Sunzi ḽi na Nḓala

Muṅwali wa mathomo ndi Tshivenda

Yo tikedzwa nga
Limpopo Faces

Muṱa wa Mme a Vhusunzi u na nḓala. Ḽi nga wana ngafhi zwiḽiwa zwa u tshelela vhana vhaḽo?

  • Muṅwali ndi Matamba Azwifaneli Sellinah
  • Yo olwa nga Sinomonde Ngwane
  • Yo dzudzanywa nga Vivienne Preston
  • Yo ṱolwa nga Alison Ziki