One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Inja Leligovu

Beyicanjwe ngelulwimi lweSiswati

Yasekelwa ngu
Abantwana Publishing

Inja iyalitsandza Likati njengemngani wayo, kepha itsandza kudla ngalokwedlulele! Ingabe Likati litawuhlala sikhatsi lesinganani nalomngani loYinja leligovu ngembi kwekutsi kwenteke lokutsite lokubi.

  • Ibhalwe nguNokuthula Ndlovu
  • Imifanekiso yentiwe nguCclaire Ingram
  • Imidwebo yentiwe nguKarma Bosman and Riaan Coetzee
  • Ihlelwe nguKatherine Hofmeyr