One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Nomvula Womile

Beyicanjwe ngelulwimi lweTshivenda

Yasekelwa ngu
Limpopo Faces

Nomvula womile. Ufuna emanti kuto tonkhe tindzawo akawatfoli. Ekugcineni lifu laletsa emanti. Kwagcwala umfula, libhakede, lithangi, lidamu nebhorimashini. Nomvula wanatsa emanti ebhakedeni.

  • Ibhalwe nguDorothy Mukhese
  • Imifanekiso yentiwe nguNompumelelo Mdluli
  • Imidwebo yentiwe nguLiam Longland
  • Ihlelwe nguKatherine Hofmeyr