One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Nono o fumana motswalle

E ngotswe qalong ka isiZulu

E tsheheditswe ke
Indwa Publishers

Mmangwane wa Nono o dula a mo sebedisa letsatsi lohle. Ka le leng, Nono o fumana motswallenyana ya mo thusang.

  • E ngotswe ke Busie Maphumulo
  • E tshwantshitswe ke Jess Jardim-Wedepohl
  • E entswe ke Jess Jardim-Wedepohl
  • E hlophisitswe ke Jocelyn Newmarch