One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Nono Utfola Umngani

Beyicanjwe ngelulwimi lweisiZulu

Yasekelwa ngu
Indwa Publishers

Nono bekahlala naMamkhulu wakhe lobekamhlupha kakhulu. Uhlala amnika umsebenti longetulu kwemandla akhe. Bekavame kuhlabela nayokukha emanti noma ayolima emasimini. Kwavela umngani wemlingo, ligama lakhe nguThuphazana. Bekahlala amelekelela kuyo yonkhe imisebenti lebekanikwa nguMamkhulu wakhe.

  • Ibhalwe nguBusie Maphumulo
  • Imifanekiso yentiwe nguJess Jardim-Wedepohl
  • Imidwebo yentiwe nguJess Jardim-Wedepohl
  • Ihlelwe nguJocelyn Newmarch