One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Usuku lokuqala lukaNomsa

Ibhalwe okokuqala nguTshivenda

Isekelwa yi/ngu
Limpopo Faces

UNomsa ujabule kakhulu ngosuku lokuqala esikoleni. Uma ehlangana noNorman, ufunda isifundo sokuqala ngendlela engalindelekile!

  • Ibhalwe nguNomsa Tshililo
  • Umdwebi nguAimee Ayres
  • Umklami nguTshebetso Ditabo
  • Ihlelwe nguFiona Wallace