One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Ilanga Lokuthoma likaNomsa

Ithome yatlolwa nguTshivenda

Irhelejwe ngu
Limpopo Faces

UNomsa wabe athabe khulu ngelanga lakhe lokuthoma esikolweni. Kodwana wathi nakahlangana noMusa, wafunda isifundo sakhe sokuthoma ngendlela engakalindeleki!

  • Itlolwe nguNomsa Tshililo
  • Iinthombe nguAimee Ayres
  • Ihlotjiswe nguTshebetso Ditabo
  • Ihlolwe nguFiona Wallace