One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

UBhubesi NoNtibane

Ibhalwe okokuqala nguisiZulu

Isekelwa yi/ngu
Indwa Publishers

Untibane ukhulule ubhubesi esicuphweni, kodwa-ke ubhubesi ongabongi usefuna ukudla untibane. Ngenhlanhla, unogwaja ohlakaniphile uqhamuka nesu lokusindisa untibane!

  • Ibhalwe nguHlengiwe Ngcongo
  • Umdwebi nguJoseph Somwe
  • Umklami nguCaitlin Sloane
  • Ihlelwe nguAlison Ziki