One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Libhubesi neNdayikatana

Beyicanjwe ngelulwimi lweisiZulu

Yasekelwa ngu
Indwa Publishers

Libhubesi labanjwa ngusochaka. Lakhululwa yiNdayikatana. Layijikela lafuna kuyidla. Logwaja wasombulula lenkinga ngekucela libhubesi kutsi libakhombe kutsi belibanjwe kanjani. Lasala njalo libhubesi kulosochaka.

  • Ibhalwe nguHlengiwe Ngcongo
  • Imifanekiso yentiwe nguJoseph Somwe
  • Imidwebo yentiwe nguCaitlin Sloane
  • Ihlelwe nguAlison Ziki