One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Umacashelana

Ibhalwe okokuqala nguXitsonga

Isekelwa yi/ngu
Sharp Shoot

UGundane usanganiswa uKati ngoba uhlale ephumelela kumacashelana. Kodwa ngolunye usuku, uKati waqhamuka neqhinga elihle lokwelula uGundane.

  • Ibhalwe nguMunene Baadjie
  • Umdwebi nguJoseph Somwe
  • Umklami nguJess Jardim-Wedephol
  • Ihlelwe nguAnna Stroud