One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Mudzumbamo

Muṅwali wa mathomo ndi Xitsonga

Yo tikedzwa nga
Sharp Shoot

Mbevha i dina Tshimange ngauri i dzulela u kunda kha mutambo was mudzumbamo. Ḽiṅwe ḓuvha Tshimange tshi vhamba maano.

  • Muṅwali ndi Munene Baadjie
  • Yo olwa nga Joseph Somwe
  • Yo dzudzanywa nga Jess Jardim-Wedephol
  • Yo ṱolwa nga Anna Stroud