One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Umabhacelana

Ithome yatlolwa nguXitsonga

Irhelejwe ngu
Sharp Shoot

IKhondlo lirhaphisa uKatsu ngombana lihlala lithumba njalo emdlalweni wakamabhacelana. Ngokukhamba kwesikhathi, iKhondlo lacabanga iqhinga elingcono nelizalisiza.

  • Itlolwe nguMunene Baadjie
  • Iinthombe nguJoseph Somwe
  • Ihlotjiswe nguJess Jardim-Wedephol
  • Ihlolwe nguAnna Stroud