One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Intlanzi ifumana umhlobo

Ekuqaleni ibibhalwe kwiSepedi

Ixhaswe ngu
Balaodi Publishers

UNtlanzi wayesoloko ekhedamile eyedwa efuna umhlobo. Inye into awayeyifuna, ngumhlobo oza kumthanda enje ngoko enjalo. Ingaba uza kumfumana bethu umntu aza kudlala naye?

  • Ibhalwe nguMoyahaba Masela
  • Umzekeliso nguGerda Smit
  • Uyilo nguJennifer Jacobs
  • Ihlelwe nguKatherine Hofmeyr