One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Fishi Ufuna Umngani

Beyicanjwe ngelulwimi lweSepedi

Yasekelwa ngu
Balaodi Publishers

Fishi unesitunge kakhulu. Ufuna umngani lotamemukela njengobe anjalo. Ingabe utawumtfola na?

  • Ibhalwe nguMoyahaba Masela
  • Imifanekiso yentiwe nguGerda Smit
  • Imidwebo yentiwe nguJennifer Jacobs
  • Ihlelwe nguKatherine Hofmeyr