One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Wewe neSitimela

Beyicanjwe ngelulwimi lweSiswati

Yasekelwa ngu
Abantwana Publishing

Wewe ngumfana lotsandza umsindvo wesitimela nawutsi: Pe! Wewe Khushu khushu khushu! Make wakhe naWezi longudzadze wakhe nabo bebacula kanye naye. Lomndeni wagcina ugibela sitimela wavakashela edolobheni.

  • Ibhalwe nguBusile Ndlovu
  • Imifanekiso yentiwe nguShayne Capazorio
  • Imidwebo yentiwe nguLeah Prinsloo
  • Ihlelwe nguAlison Ziki