One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

UThemba Ukatsu Onehliziyo ede

Ithome yatlolwa nguXitsonga

Irhelejwe ngu
Sharp Shoot

UThemba bekaphila ngeensalela zokudla azifunyana emndenini wakwaManala. Umndeni wakwaManala nawukhambako uya eholideyini, uThemba uzokuphila ngani?

  • Itlolwe nguDr M.D. Ndove
  • Iinthombe nguAdri le Roux
  • Ihlotjiswe nguJeanne Fleming
  • Ihlolwe nguAlison Ziki