One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Mbevha Mbili Dzi sa Pfi

Muṅwali wa mathomo ndi Siswati

Yo tikedzwa nga
Abantwana Publishing

Mbevha mbili dzi funesa u silinga na u dzula dzi khakhathini. Zwi nga vha zwi tshi khou ya u silinga ngafhi?

  • Muṅwali ndi Thembekile Felicia Malibe
  • Yo olwa nga Gerda Smit
  • Yo dzudzanywa nga Jennifer Jacobs
  • Yo ṱolwa nga Jocelyn Newmarch