One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Liputumende

Beyicanjwe ngelulwimi lweIsiZulu

Yasekelwa ngu
Indwa Publishers

Lwazi bekayongenela umncintiswano wemdanso, kodvwa bekete timphahla langatigcoka. Watfula liputumende lebelinetimphahla taMkhulu. Tonkhe betingameneli. Gogo wanciphisa timphahla ngemshini. Lwazi wancoba umncintiswano ngetimphahla lebetingakavami.

  • Ibhalwe nguMbongeni Nzimande
  • Imifanekiso yentiwe nguElizabeth Pulles
  • Imidwebo yentiwe nguLeona Ingram, Karma Bosman and Riaan Coetzee
  • Ihlelwe nguKatherine Hofmeyr