One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Isutikheyisi

Ithome yatlolwa nguIsiZulu

Irhelejwe ngu
Indwa Publishers

Akusese malanga mangaki kubanjwe iphaliswano lokudansa. ULwazi wesaba kobana ayikho into azoyembatha mhlokho. Ngesizo elincani alithola kugogo wakhe kanye nomumoya wakaBamkhulu wakhe, angakuthola koke ihliziyo yakhe ekufisako…

  • Itlolwe nguMbongeni Nzimande
  • Iinthombe nguElizabeth Pulles
  • Ihlotjiswe nguLeona Ingram, Karma Bosman and Riaan Coetzee
  • Ihlolwe nguKatherine Hofmeyr