One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Muano

Muṅwali wa mathomo ndi isiZulu

Yo tikedzwa nga
Indwa Publishers

Mulambo wa Mutale wo sinyutshela vhadzulapo. Naa uyu mutukana Ipfi wa mulisa a nga kona u tevhedza muano wawe?

  • Muṅwali ndi Mandla Ndlovu
  • Yo olwa nga Subi Bosa
  • Yo dzudzanywa nga Jennifer Jacobs
  • Yo ṱolwa nga Fiona Wallace