One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Muḓoro wa Vhuludu

Muṅwali wa mathomo ndi Xitsonga

Yo tikedzwa nga
Sharp Shoot

A hu na muri u no funa u tamba na Muḓoro. Naa Muḓoro u ḓo wana khonani?

  • Muṅwali ndi Nghamula Maluleke
  • Yo olwa nga Subi Bosa
  • Yo dzudzanywa nga Aimee Ayres
  • Yo ṱolwa nga Jocelyn Newmarch