One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Mpho ya Ḓuvha ḽa Mabebo

Muṅwali wa mathomo ndi Sepedi

Yo tikedzwa nga
Balaodi Publishers

Mukhethwa u lusa uri a wanele khonani yawe Nyambeni mpho yo teaho ya ḓuvha ḽa mabebo, u swikela a tshi wana tshiṅwe tshithu tshi no penyelela ḓuvhani.

  • Muṅwali ndi Kwena Richard Malebana
  • Yo olwa nga Kholofelo Mothle
  • Yo dzudzanywa nga Daniella van den Heever
  • Yo ṱolwa nga Anna Stroud