One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Sipho Selusuku Lwekutalwa

Beyicanjwe ngelulwimi lweSepedi

Yasekelwa ngu
Balaodi Publishers

Kgošigadi wehluleka kutfolela umngani wakhe sipho selusuku lwekutalwa lesifanele, wasitwa kubona intfo letsite lemanyako etibini.

  • Ibhalwe nguKwena Richard Malebana
  • Imifanekiso yentiwe nguKholofelo Mothle
  • Imidwebo yentiwe nguDaniella van den Heever
  • Ihlelwe nguAnna Stroud