One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Isipho Selanga Lokubelethwa

Ithome yatlolwa nguSepedi

Irhelejwe ngu
Balaodi Publishers

UDoli uyatlhaga ukufunyanela umngani wakhe isipho selanga lokubelethwa esinembako bekwafika lapha abona khona into ephazimako phezulu elangeni.

  • Itlolwe nguKwena Richard Malebana
  • Iinthombe nguKholofelo Mothle
  • Ihlotjiswe nguDaniella van den Heever
  • Ihlolwe nguAnna Stroud