One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Thuri

Muṅwali wa mathomo ndi Siswati

Yo tikedzwa nga
Abantwana Publishing

Thuri i ya nukha ya dovha ya ḓiita ya khwiṋe u fhira dziṅwe phukha. Ndi zwone uri i tou vha ya khwiṋe nga ngoho?

  • Muṅwali ndi Timothy Mongwe
  • Yo olwa nga Reshoketwe Motau
  • Yo dzudzanywa nga Steven Mckimmie
  • Yo ṱolwa nga Fiona Wallace