One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Umshado weNgulube

Beyicanjwe ngelulwimi lweSepedi

Ingulube neLikati bayatsandzana, futsi bafuna kushada. Ngabe lutsandvo lwabo lutawubambelela yini ngobe bakhuliswe ngetindlela letingafani nje?

  • Ibhalwe nguMakotla Mudau
  • Imifanekiso yentiwe nguImile Wepener
  • Imidwebo yentiwe nguVivienne Preston
  • Ihlelwe nguKatherine Hofmeyr