One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Umtjhado weeNfarigi

Ithome yatlolwa nguSepedi

INgulube noKatsu bebathandana begodu bebafi sa ukuthathana bebenze nomtjhado. Kodwana umtjhado wabo ungaphumelela nabahluke kangaka ngokwenza kwabo?

  • Itlolwe nguMakotla Mudau
  • Iinthombe nguImile Wepener
  • Ihlotjiswe nguVivienne Preston
  • Ihlolwe nguKatherine Hofmeyr