One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

UNomvula Womile

Ibhalwe okokuqala nguTshivenda

Isekelwa yi/ngu
Limpopo Faces

UNomvula womele amanzi kakhulu. Amanzi okuphuza akawatholi ndawo. Kungabe uzoligcwalisa kanjani ibhakede lakhe ngamanzi?

  • Ibhalwe nguDorothy Mukhese
  • Umdwebi nguNompumelelo Mdluli
  • Umklami nguLiam Longland
  • Ihlelwe nguKatherine Hofmeyr