One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

UNomvula Womile

Ithome yatlolwa nguTshivenda

Irhelejwe ngu
Limpopo Faces

UNomvula wabe ome khulu. Bekangawatholi amanzi wokusela nanyana kukuphi. Ingabe ekugcineni uzowathatha kuphi amanzi angazala umqgomu?

  • Itlolwe nguDorothy Mukhese
  • Iinthombe nguNompumelelo Mdluli
  • Ihlotjiswe nguLiam Longland
  • Ihlolwe nguKatherine Hofmeyr