One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

UNono Uthola Umngani

Ibhalwe okokuqala nguisiZulu

Isekelwa yi/ngu
Indwa Publishers

U-Anti kaNono uyamphoqa ukuthi enze umsebenzi onzima zonke izinsuku. Ngelinye ilanga uNono uthola intombazanyana encane ethembisa ukumsiza.

  • Ibhalwe nguBusie Maphumulo
  • Umdwebi nguJess Jardim-Wedepohl
  • Umklami nguJess Jardim-Wedepohl
  • Ihlelwe nguJocelyn Newmarch