One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Maemu u Wana Khonani

Muṅwali wa mathomo ndi isiZulu

Yo tikedzwa nga
Indwa Publishers

Mmane wa Maemu vha mu tambudza nga mishumo ḓuvha ḽoṱhe. Ḽiṅwe ḓuvha Maemu a wana lusidzana luṱuku lwe lwa mu thusa.

  • Muṅwali ndi Busie Maphumulo
  • Yo olwa nga Jess Jardim-Wedepohl
  • Yo dzudzanywa nga Jess Jardim-Wedepohl
  • Yo ṱolwa nga Jocelyn Newmarch