One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Vho-Nyamiṅadzi vho Xedza Muṅadzi Wavho

Muṅwali wa mathomo ndi Sepedi

Yo tikedzwa nga
Balaodi Publishers

Vho-Nyamiṅadzi vha funa miṅadzi yavho. Hone vha ḓo ita mini musi muṅadzi wavho une vha u funesa u tshi xela.

  • Muṅwali ndi Makaepeya Christinah Mapatha
  • Yo olwa nga Reshoketswe Motau
  • Yo dzudzanywa nga RJ Palmer
  • Yo ṱolwa nga Jocelyn Newmarch