One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Thishelakati Tigcoko

Beyicanjwe ngelulwimi lweSepedi

Yasekelwa ngu
Balaodi Publishers

Thishelakati tigcoko akasitfoli sigcoko sakhe. Sigcoko sakhe sitsetfwe ingobiyane. Thishelakati tigcoko sewunesigcoko lesifanele. Wonkhe umuntfu uyasitsandza sigcoko sakhe. Sehla senyuka sihambisana nemculo.

  • Ibhalwe nguMakaepeya Christinah Mapatha
  • Imifanekiso yentiwe nguReshoketswe Motau
  • Imidwebo yentiwe nguRJ Palmer
  • Ihlelwe nguJocelyn Newmarch