One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Umamu ngwani akayifumani ingwani yakhe

Ithome yatlolwa nguSepedi

Irhelejwe ngu
Balaodi Publishers

UKosikazi Ngwani uyazithanda iingwani zakhe. Kodwana angenza ini nangabe ingwani yakhe ayithandako iyalahleka?

  • Itlolwe nguMakaepeya Christinah Mapatha
  • Iinthombe nguReshoketswe Motau
  • Ihlotjiswe nguRJ Palmer
  • Ihlolwe nguJocelyn Newmarch