One Day. One Book. Indigenous-Language Storybooks

Ifesi Ifumana Umngani

Ithome yatlolwa nguSepedi

Irhelejwe ngu
Balaodi Publishers

IHlambi yabantu inesizungu. Ihlambi le ifuna nje ukuzitholela umngani ozoyithanda njengombana izithanda. Ingabe izamfunyana umngani ezakudlala naye?

  • Itlolwe nguMoyahaba Masela
  • Iinthombe nguGerda Smit
  • Ihlotjiswe nguJennifer Jacobs
  • Ihlolwe nguKatherine Hofmeyr